Algemene voorwaarden

1.Algemeen

1.In deze voorwaarden wordt Desighn, gevestigd te Barneveld aan de Johan Walburglaan 8, 3771 KJ, aangeduid als Desighn en haar contractspartner als opdrachtgever.
2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Desighn.
3.Eenieder die Desighn een opdracht heeft gegeven verklaart daarmee van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan.
4.Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
5.Desighn behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

2.Overeenkomsten

Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een opdracht door Desighn op haalbaarheid is beoordeeld. Desighn heeft het recht om zonder opgave van redenen een opdracht niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat met de uitvoering van de opdracht pas een aanvang wordt genomen na gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, in welk geval de opdrachtgever dienovereenkomstig wordt ingelicht.

3.Aanvangsdatum werkzaamheden

1.Met de uitvoering van een opdracht wordt een aanvang genomen wanneer alle daarvoor benodigde materialen in het bezit zijn van Desighn.
2.De overeengekomen aanvangsdatum heeft niet tot strekking dat Desighn na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Desighn een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
3.Verstrijken van een aanvangsdatum geeft de opdrachtgever nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere aktie jegens Desighn.

4.Betaling

1.Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het voltooien van de overeengekomen opdracht(en). Voor het geval Desighn een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
3.Indien de opdrachtgever de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Desighn verschuldigd van 1,5 % over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
4.Indien de opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Desighn tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de opdrachtgever gehouden aan Desighn te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 113,45 per factuur.
5.Niet tijdige betaling geeft Desighn het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de opdrachtgever op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
6.Desighn is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Desighn te verrichten prestaties, een en ander op een door Desighn aan te geven wijze.
7.In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

5.Eigendomsvoorbehoud

1.De eigendom van de geleverde zaken wordt door Desighn uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden.
2.Het staat de opdrachtgever niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Desighn de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden danwel anderszins te bezwaren.
3.De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Desighn de zaken aan Desighn ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Desighn de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.
4.Desighn verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de opdrachtgever het eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Desighn ten behoeve van andere aanspraken die Desighn op de opdrachtgever heeft. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Desighn zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 450,- voor iedere dag dat de opdrachtgever hiermee nalatig blijft.
5.Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Desighn tot volledige voldoening van al hetgeen Desighn van de opdrachtgever te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden.

6.Reclames

1.Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Desighn kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Desighn geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken c.q. facturen als juist erkent.
2.Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.
3.Indien een reclame door Desighn gegrond wordt bevonden, heeft Desighn het recht te harer keuze:
A: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen;
B: het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Desighn worden afgegeven;
C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
4.De opdrachtgever dient in een voorkomend geval Desighn onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
5.Eventuele terugzending van zaken aan of van de opdrachtgever geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. Desighn aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Desighn op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Desighn deze zaken aan de opdrachtgever afleverde.

7.Garantie

Desighn staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
Op een uitgevoerde reparatie wordt drie maanden garantie verleend.
Op geleverde zaken wordt 2 jaar garantie verleend tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Indien de opdrachtgever aan Desighn een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van Desighn. De opdrachtgever zal alsdan Desighn vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.
Door de opdrachtgever binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Desighn verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voorzover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Desighn zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering.
De opdrachtgever dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico af te leveren op het door Desighn op te geven adres.
Voor zaken met een door andere dan Desighn bijgevoegd garantiebewijs geldt, voorzover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde.
De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd.
B: indien de opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Desighn zijn verricht.
C: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
D: indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
F: indien de opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.

8.Aansprakelijkheidsbeperking

1.Desighn, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke opdrachtgever of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
2.Onverminderd het vorenstaande is Desighn in ieder geval nimmer aansprakelijk:
A: wegens niet, of niet tijdige levering;
B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 9;
D: indien de opdrachtgever zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
E: voor de eigendommen van derden welke zich terzake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Desighn's bedrijfsruimte bevinden;
F: voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen;
H: voor schade veroorzaakt door geleverde software;
I: voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers;
3.Indien een opdracht (mede) omvat het kopiëren van data en/of het installeren van software, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten. Opdrachtgever vrijwaart nadrukkelijk Desighn van elke aansprakelijkheid in dezen.
4.Indien Desighn in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Desighn slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
5.Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Desighn nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
6.De opdrachtgever zal Desighn vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Desighn.
7.De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Desighn.

9.Niet-toerekenbare tekortkomingen

1.Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Desighn niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren dan wel aan Desighn niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de opdrachtgever voor Desighn als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
2.Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Desighn alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Desighn redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
3.Desighn heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Desighn is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Desighn gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Desighn behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
4.Desighn heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de opdrachtgever echter recht heeft op vergoeding van enige schade.

10.Ontbinding

1.Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Desighn niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, danwel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Desighn te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2.In gevallen onder 1 genoemd, heeft Desighn het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Desighn is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
3.In geval de opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Desighn schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
4.De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Desighn verrichte prestaties, en heeft Desighn onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Desighn: http://www.desighn.nl.